Regulamin

REGULAMIN SMS PREMIUM NA SERWISIE RAFALPANAS.PL

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługa polega na sprzedaży książek elektronicznych za pomocą SMS Premium
 3. Usługa świadczona jest przez serwis rafalpanas.pl 
 4. Właścicielem serwisu rafalpanas.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest:

 Rafał Panas,

Watykańska 10/33 Lublin

rafalpanas@rafalpanas.pl

tel. 510744649

5.  Dostęp do Serwisu możliwy jest przez 24 godziny na dobę; do korzystania z Serwisu potrzebne jest urządzenie umożliwiające korzystanie z przeglądarki internetowej oraz celem korzystania z usługi i dokonywania płatności, telefon połączony z siecią GSM oraz numer abonencki operatorów Orange, Plus, Play, T-Mobile lub innej sieci korzystającej z zasobów infrastrukturalnych powyższych podmiotów na terenie Polski.

6. Z usługi mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie

7. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, w siedzibie właściciela Serwisu oraz na prośbę użytkownika nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie,odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego

8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną 

9. Serwis korzysta z usług: Premium SMS

10. Operatorem usług SMS jest Epłatności Sp. z o.o. Sp. k. opisana na stronie https://hotpay.pl/premium-sms-model-mo-platnosc-jednorazowa/

11. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS Premium zależy od Numeru Premium pod który jest wysyłana:

 1. pod numer 71XX lub 71XXX – koszt 1.00 PLN netto (1.23 PLN brutto);
 2. pod numer 72XX lub 72XXX – koszt 2.00 PLN netto (2.46 PLN brutto);
 3. pod numer 73XX lub 73XXX – koszt 3.00 PLN netto (3.69 PLN brutto);
 4. pod numer 74XX lub 74XXX – koszt 4.00 PLN netto (4.92 PLN brutto);
 5. pod numer 75XX lub 75XXX – koszt 5.00 PLN netto (6.15 PLN brutto);
 6. pod numer 76XX lub 76XXX – koszt 6.00 PLN netto (7.38 PLN brutto);
 7. pod numer 77XX lub 77XXX – koszt 7.00 PLN netto (8.61 PLN brutto);
 8. pod numer 78XX lub 78XXX – koszt 8.00 PLN netto (9.84 PLN brutto);
 9. pod numer 79XX lub 79XXX – koszt 9.00 PLN netto (11.07 PLN brutto);
 10. pod numer 910XX – koszt 10.00 PLN netto (12.30 PLN brutto);
 11. pod numer 911XX – koszt 11.00 PLN netto (13.53 PLN brutto);
 12. pod numer 914XX – koszt 14.00 PLN netto (17.22 PLN brutto);
 13. pod numer 919XX – koszt 19.00 PLN netto (23.37 PLN brutto);
 14. pod numer 920XX – koszt 20.00 PLN netto (24.60 PLN brutto);
 15. pod numer 925XX – koszt 25.00 PLN netto (30.75 PLN brutto)

 

 1. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM. Koszt płatności za pomocą SMS doliczony jest do rachunku otrzymywanego przez użytkownika od operatora GSM.
 2. Wiadomość SMS Premium może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.
 3. Klient ma możliwość wykorzystania otrzymanego kodu zwrotnego tylko w zakresie użytku osobistego.
 1. Po uzyskaniu dostępu do książek elektronicznych umieszczonych na Serwisie, użytkownik nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania udostępnionych mu książek elektronicznych ani wprowadzania do obrotu, w całości lub fragmentach;
 • ingerowania w zawartość książek elektronicznych;
 • publikacji, dystrybucji, powielania książek elektronicznych;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń książek elektronicznych;
 • oddawania w najem książek elektronicznych;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania książek elektronicznych
 1. W celu złożenia reklamacji użytkownik powinien napisać do właściciela serwisu na adres rafalpanas@rafalpanas.pl
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, należy podać Usługodawcy: imię i nazwisko, formę kontaktu, powód składania reklamacji, żądanie wobec Usługodawcy, opis zastrzeżeń względem Usługi
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.
 4. Usługa jest aktywowana automatycznie po potwierdzeniu wpłaty od operatora. Aktywacja Usługi jest świadczeniem, które rozpoczyna się na zgodę oraz wyraźne żądanie Usługobiorcy złożone przed upływem terminu do odstąpienia. Tym samym, Usługobiorcy prawo do odstąpienia nie przysługuje.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 6. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie dla celów rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych Usługobiorców i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu, o ile Usługobiorca dobrowolnie nie podał tych danych w Witrynie.
 7. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym korzystaniem z Usługi.
 8. Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności: 

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt książek elektronicznych (plików w formacie mobi, epub, PDF)
 1. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługobiorcy.